1 1 9

يه مسيرو باهم دويديم وسط راه خسته شدي

من كولت كردم و من خسته شدم

خستگيت كه در رفت يه نيش خند زدي و 

تا ته راهو دويدي، اون وقت من موندمو يه تن خسته

و تويي كه هر لحظه نقطه تر ميشدي

انقد نقطه شدي كه محو شدي

مجنون بي ليلي

ارسال دیدگاه برای این مطلب